REALITY CAPTUR SCAN LASER

BY SERGESPROM 2000 S.L

REALITZEM EL QUE S'ANOMENA BESSÓ DIGITAL DE LA REALITAT. UNA EINA PRECISA PER L'ENGINYERIA INVERSA.
Captar la realitat és prendre dades reals del que ens envolta i que conformen el que s'anomena núvol de punts o bessó digital.
Aquestes dades tenen dimensió i color.

MIREM PER TU
 

SECTOR IMMOBILIARI

Oferim al sector immobiliari captar la realitat de qualsevol immoble, local, nau industrial, solar, etc que disposi.

A API’s per tenir garantia del que està venent.
A Compradors per tenir garantia del que compra.
A Taxadors, pèrits, companyies d’assegurances, per tenir garantia del procés de taxació del immoble.
A Tècnics, facilitar la seva tasca en el camp de rehabilitacions i reformes.
A Sector Industrial, facilitar tasques.
A Administració Pública, tenir el seu inventari.

CADA PROPIETAT, CADA MIDA

SECTOR INDUSTRIAL

Oferim al sector industrial captar la realitat de qualsevol fàbrica, zones en desenvolupament, zones en estudi de ampliació, maquinaria etc.

Els oferim una eina de certificació industrial que permet declarar responsablement els treball amb garanties.

SECTOR CONSTRUCCIÓ

Oferim al sector de la construcció (arquitectes, direccions facultatives, enginyers, projects etc..) captar la realitat de les obres en execució per a que pugui comparar certificacions d’obra sense moure’s de la oficina o per documentar en cada moment processos constructius delicats.

Al sector industrial derivat de la construcció, fabricants de fusteries, fabricants de murs cortina, fabricants de cuines, instal·ladors, etc. li oferim la informació exacta que li permet prendre mesures i fabricar sense haver d’estar present a l’obra.

  ALTRES SECTORSPROMOTORS

Oferim als promotors captar la realitat d’immobles que estiguin en estudi d’inversió aportant un document fiable de superfícies per evitar reclamacions.ASSEGURANCES

Oferim al sector de les assegurances captar la realitat de sinistres ocasionats en habitatges,
en indústries, etc.PÚBLIC

Oferim al sector públic captar la realitat d’immobles, espais, parcs, jardins, etc. per poder documentar, optimitzar i estudiar el desenvolupament d’actuacions o esdeveniments.JURÍDIC

Oferim al sector jurídic captar la realitat per documentar escenaris de successos sense cap arbitrarietat ni condicionant. Oferim al sector notarial captar la realitat per donar fe de certs actes notarials que es facin.


 

DEMANA'NS PRESSUPOST
SENSE COMPROMÍS!

ENTRA AQUÍ